Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van Management Drives Holding BV en alle bedrijven in eigendom van Management Drives Holding BV, die zijn betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens. Alle secties van deze Gebruiksvoorwaarden die gezien hun aard ook na beëindiging van kracht blijven, inclusief maar niet beperkt tot de secties met de naam Gebruikerscontent, Vrijwaring, Uitsluiting van garantie en Beperking van aansprakelijkheid en Algemeen.

Inleiding

De Management Drives website en de mobiele app vormen een online mechanisme voor het opslaan en ophalen van Management Drives-profielen, informatie over de betekenis van drijfveren en de combinatie van profielen. De Management Drives website en de mobiele app worden aan u ter beschikking gesteld door Management Drives Holding BV in samenwerking met onze deskundige partners en serviceproviders. Voor het veilig en verantwoordelijk beheer van deze site voor al onze gebruikers, gelden voor het gebruik van deze site bepaalde voorwaarden. De hieronder vermelde voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”), evenals het privacybeleid dat wordt beschreven op www.managementdrives.com zijn van toepassing op uw gebruik van de services en functionaliteit die op of via de Management Drives website en mobiele app beschikbaar worden gesteld (de “Services”). Door toegang tot en gebruik van de Services erkent u dat deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt hieraan gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid, bent u niet gemachtigd om de Services te gebruiken en wordt u gevraagd om niet verder te gaan. Management Drives Holding BV kan deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid op elk willekeurig moment wijzigen, en een dergelijke wijziging wordt van kracht na het plaatsen ervan bij de Services.

Gebruik van de services

Onder de Services is levering mogelijk van software, tekst, grafieken, afbeeldingen, video, audio, gegevens en ander materiaal (gezamenlijk aangeduid als de “Content”). De beschrijving van de theorie over Management Drives die in de Content is opgenomen, is eigendom van Management Drives. De Content wordt beschermd door het auteursrecht onder zowel Nederlandse als internationale wetgeving. Gebruik door onbevoegden van de Content kan in strijd zijn met het auteursrecht, handelsmerken en andere wetgeving. U hebt geen rechten in of op de Content en u mag de Content alleen gebruiken zoals is toegestaan onder deze Gebruiksvoorwaarden. Geen enkel ander gebruik is toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons of de eigenaar van de Content. U moet alle aanduidingen van auteursrecht en alle andere eigendomsmeldingen die op de originele Content staan, aanbrengen op alle kopieën die u van de Content maakt. Het is niet toegestaan om de Content te verkopen, over te dragen, toe te wijzen, in licentie te geven, in sublicentie te geven of te wijzigen, en het is evenmin toegestaan om deze te reproduceren, weer te geven, in het openbaar uit te voeren, een afgeleide versie ervan te maken, te verspreiden of anderszins voor openbare of commerciële doeleinden te gebruiken, met uitzondering van gebruik van functies van de Services die gezien hun aard publicatie of in het openbaar delen van Content met zich meebrengen. Als u handelt in strijd met een deel van deze Gebruiksvoorwaarden, komt uw toestemming voor toegang tot en/of gebruik van de Content en Services automatisch te vervallen en moet u alle kopieën die u van de Content hebt gemaakt onmiddellijk vernietigen.

Management Drives Holding B.V. Herenlaan 2 3701 AT Nederland T +31(0) 30 63 55 400 info@managementdrives.com www.managementdrives.com BTW NL822969014B01 KvK 50896717 De persoonsgegevens die in het Management Drives profiel zijn opgenomen, zijn uw eigendom. U beslist of deze gegevens met anderen worden gedeeld. Management Drives Holding BV onthoudt zich van het publiceren of delen van deze gegevens met anderen. In het privacybeleid van Management Drives worden alle rechten en plichten van u als gegevensbeheerder en van Management Drives als gegevensverwerker beschreven. Het privacybeleid maakt deel uit van deze voorwaarden.De Services zijn alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik en mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt, met uitzondering van doeleinden die onderdeel zijn van de beschreven Services.

De volgende activiteiten zijn uitdrukkelijk verboden:

1. Verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van andere gebruikers langs elektronische weg of anderszins met het doel om ongevraagde e-mailberichten of andere communicatie te verzenden;

2. Gebruik van de Services op een manier die, uitsluitend volgens ons oordeel, de betrouwbaarheid, snelheid of werking van de Services of onderliggende hardware of software nadelig beïnvloedt;

3. Gebruik van methoden voor web-scraping, web-harvesting of webgegevensextractie van Management Drives, zelfs als de eigenaar van een Management Drives-account toestemming geeft;

4. Gebruik van de Services op een illegale manier of op een manier die in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden.

Het gebruik van de Services kan op elk moment worden beëindigd, zulks uitsluitend ter beoordeling door Management Drives Holding BV.

Gebruikerscontent

De Services omvatten functionaliteit die het mogelijk maakt om Content van gebruikers (Management Drives-profiel) te verzenden naar andere gebruikers van de Services (“Gebruikerscontent”) en dergelijke Gebruikerscontent te hosten.

U als gebruiker erkent dat ongeacht of dergelijke Gebruikerscontent wordt gedeeld, Management Drives Holding geen enkele vertrouwelijkheid kan garanderen met betrekking tot verzonden informatie.

U bent als enige verantwoordelijk voor Gebruikerscontent die u verzendt en voor de gevolgen van het delen van dergelijke Gebruikerscontent. Met betrekking tot door u verzonden Gebruikerscontent bevestigt, verklaart en/of garandeert u dat: u beschikt over de uitdrukkelijke instemming, aanvaarding en/of toestemming van iedere identificeerbare persoon in de Gebruikerscontent om gebruik te maken van de persoonsgegevens of de gelijkenis van iedere dergelijke identificeerbare persoon voor opname en gebruik vande Gebruikerscontent op de manier die door de Services en deze Gebruiksvoorwaarden wordt beoogd.

Door verzending van de Gebruikerscontent naar Management Drives Holding verleent u ons een permanent, wereldwijd, niet-exclusief en royaltyvrij recht om de Gebruikerscontent geheel of gedeeltelijk in verband met onze verlening van Services te verwerken, op te slaan en te reproduceren. U verleent hierbij aan elke gebruiker van de Services een niet-exclusieve licentie voor toegang tot uw Gebruikerscontent via de Services, als u een dergelijke toegang via uw accountinstellingen hebt toegestaan, en om dergelijke Gebruikerscontent te bekijken zoals toegestaan via de functionaliteit van de Services en onder deze Gebruiksvoorwaarden. U mag kopieën van Gebruikerscontent bewaren voor back-up, beveiliging of onderhoud, of zoals wettelijk is vereist.

Met betrekking tot de Gebruikerscontent gaat u er verder mee akkoord om u van het volgende te onthouden:

  • materiaal indienen waarop auteursrecht rust en dat is beschermd volgens eigendomsrechten, met inbegrip van privacy-en publiciteitsrechten, tenzij u de eigenaar van dergelijke rechten bent of toestemming van de rechtmatige eigenaar hebt om het materiaal te bekijken;
  • onwaarheden of een valse voorstelling van zaken publiceren die Management Drives Holding of een andere geautoriseerde gebruiker zouden kunnen schaden;
  • materiaal verzenden dat onwettig, aanstootgevend, lasterlijk, smadelijk, bedreigend, pornografisch, intimiderend, haatdragend, racistisch of etnisch beledigend is, of dat gedrag aanmoedigt dat beschouwd zou kunnen worden als een misdrijf, dat aanleiding zou kunnen geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, waarmee een wet wordt overtreden of dat anderszins ongepast is;
  • advertenties of uitnodigingen tot zakelijke transacties plaatsen; of
  • u uitgeven voor iemand anders.

Management Drives Holding onderschrijft geen enkele Gebruikerscontent of daarin geformuleerde mening, aanbeveling of advies, en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid met betrekking tot Gebruikerscontent van de hand.

Management Drives Holding staat geen activiteiten toe die inbreuk maken op het auteursrecht of op de wetgeving inzake intellectuele eigendom met betrekking tot de Services. Management Drives Holding verwijdert alle Content en Gebruikerscontent als naar behoren is gemeld dat dergelijke Content of Gebruikerscontent inbreuk maakt op de wetgeving inzake intellectuele eigendom of privacyrechten van iemand anders.

Management Drives Holding kan Content en Gebruikerscontent zonder voorafgaande kennisgeving verwijderen en kan ook uw toegang tot de Services beëindigen als wordt vastgesteld dat u herhaaldelijk inbreuk maakt. Van herhaaldelijk inbreuk is sprake als iemand meerdere keren is gewezen op activiteiten die inbreuk maken, en/of als van iemand meer dan twee keer Gebruikerscontent uit de Services is verwijderd.

Management Drives Holding behoudt zich het recht voor om te beoordelen of Content of Gebruikerscontent passend is en voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden voor andere schendingen dan inbreuk op het auteursrecht en inbreuk op de wetgeving inzake intellectuele eigendom, zoals maar niet beperkt tot pornografisch, aanstootgevend of lasterlijk materiaal, of materiaal met een buitensporige lengte. We kunnen dergelijke Gebruikerscontent verwijderen en/of uw toegang voor het uploaden van dergelijk materiaal dat in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken beëindigen.

Als u auteursrechthebbende bent en van mening bent dat bepaalde (Gebruikers)content inbreuk maakt op uw auteursrechten, kunt u een kennisgeving daarvan verzenden naar Management Drives Holding BV. met de volgende schriftelijke informatie:

  • Een fysieke of digitale handtekening van iemand die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het exclusieve recht waarop naar beweerd inbreuk wordt gemaakt;
  • Identificatie van de informatie of gegevens waarop naar beweerd inbreuk is gemaakt, of, als de kennisgeving betrekking heeft op meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op één site, een representatieve lijst met dergelijke werken op die site;
  • Identificatie van het materiaal waarop naar beweerd inbreuk wordt gemaakt of waarop de activiteiten die inbreuk maken betrekking hebben, en dat moet worden verwijderd of ontoegankelijk moet worden gemaakt, en redelijkerwijs voldoende informatie om de serviceprovider in staat te stellen het materiaal te vinden;
  • Redelijkerwijs voldoende informatie om ons in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals een adres, een telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres.

Management Drives Holding zal persoonsgegevens uitsluitend in een datacenter in Nederland opslaan en verwerken. Management Drives Holding handelt in overeenstemming met de privacywetgeving ( AVG of Algemene Verordening Gegevensbescherming) en alle wet- en regelgeving die op deze wetgeving is gebaseerd. Management Drives maakt gebruik van analytische software om de services aan u te optimaliseren.

Vrijwaring

U stemt ermee in om ons te verdedigen, vrij te stellen en te vrijwaren tegen claims, vorderingen of eisen, inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische honoraria en accountingkosten, die voortvloeien uit of het gevolg zijn van uw inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden of het uploaden van Content of de toegang tot of het gebruik of misbruik van de Content of de Services door u. Management Drives Holding zal u in kennis stellen van een dergelijke claim, rechtszaak of procedure en zal u, op uw kosten, bijstaan bij de verdediging bij een dergelijke claim, rechtszaak of procedure. Management Drives Holding behoudt zich het recht voor om exclusief de verdediging en het toezicht op zich te nemen in elke kwestie waarvoor dit artikel tot vrijwaring strekt. In een dergelijk geval stemt u ermee in om uw medewerking te verlenen aan elke redelijk verzoek tot ondersteuning van onze verdediging bij een dergelijke kwestie.

Uitsluiting van garantie en Beperking van aansprakelijkheid

De Services en Content worden aangeboden in de staat waarin deze verkeren en beschikbaar zijn. Management Drives streeft ernaar om de Services en Content nauwkeurig en met hoge kwaliteit aan te bieden.

Niettemin worden door Management Drives Holding, met inbegrip van zijn respectieve bestuurders en medewerkers, geen garanties gegeven en toezeggingen gedaan met betrekking tot de (Gebruikers)content, inclusief maar niet beperkt tot de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid ervan, en evenmin dat de Services zonder fouten beschikbaar zijn of dat de Services of de Content vrij zijn van computervirussen of vergelijkbare besmetting of schadelijke functies.

Daarom kan Management Drives Holding niet aansprakelijk worden gesteld voor de waarachtigheid, volledigheid en nauwkeurigheid van informatie die aan de gebruikers van de Services wordt verstrekt of voor fouten, vergissingen of weglatingen daarin of voor vertragingen of onderbrekingen van de gegevensstroom om welke reden dan ook. In geen geval kan Management Drives Holding aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de Services en de Content, ongeacht of dit is gebaseerd op een garantie, contract of ander wettelijk principe.

Algemeen

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle hierin verleende rechten mogen niet door u worden overgedragen of toegewezen, maar mogen door ons zonder enige beperking wordt toegewezen. Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht, ongeacht de bepalingen met betrekking tot conflicterende rechten.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord om u te onderwerpen aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie van de Nederlandse rechtbank in Utrecht. Als een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, is de ongeldigheid van deze bepaling niet van invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden die onverminderd van kracht blijven.

Wanneer wij een van de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden niet naleven of niet afdwingen, houdt dat niet in dat wij afstand doen van die bepaling of van andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden. Elke afstandsverklaring jegens ons is uitsluitend van kracht indien dit schriftelijk is gedaan, en een dergelijke afstandsverklaring zal niet worden opgevat als afstandsverklaring in andere of volgende gevallen.Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen door Management Drives en u, vormen deze Gebruiksvoorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en Management Drives Holding met betrekking tot het onderwerp, en vervangen deze alle eerdere of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp.

Beëindiging

U kunt deze Overeenkomst op elk moment beëindigen door uw abonnement op te zeggen via de pagina met uw accountinstellingen of door de app van uw apparaat te verwijderen.

Management Drives Holding kan deze Overeenkomst beëindigen, uw account uitschakelen en/of uw account deactiveren, in elk geval altijd met redelijke grond of na schending van deze Serviceovereenkomst, en met of zonder kennisgeving. Management Drives Holding kan niet door u of door derden aansprakelijk worden gesteld wegens een dergelijke beëindiging of actie.