Business Lines

Management Drives is actief vanuit verschillende business lines; De specifieke methodiek van Management Drives wordt gecombineerd met de specifieke kenmerken van de sector en resulteert in een sectorspecifieke aanpak.

Onderstaande tabs geven per sector meer informatie over onze aanpak en u kunt relevante bestanden downloaden.

 • Zakelijke dienstverlening
  Mensen zijn een belangrijke schakel in de performance van organisaties. Dat geldt voor alle sectoren, maar als er een specifieke sector is waar dit cruciaal is, dan is het wel de zakelijke dienstverlening.

  Een dienst bestaat uit een geleverd product, maar de kwaliteit en de beleefde kwaliteit wordt sterk bepaald door de mens die de dienst levert.

  Uw mensen zijn dus cruciaal voor de performance en het is daarom van groot belang om de drijfveren van uw mensen te kennen.Ook voor uw mensen zelf is het belangrijk dat zij de eigen drijfveren kennen en dat ze zich bewust zijn van de drijfveren in de omgeving.Zelfinzicht en zelfontplooiing zijn cruciaal voor mens en organisatie. Management Drives verbetert de performance van organisaties door de effectiviteit van de medewerkers te vergroten.

  Business lines Stephan van der Vat Stephan van der Vat, Managing Partner

  Brochure zakelijke dienstverlening


  In de brochure zakelijke dienstverlening laten wij een aantal van onze klanten aan het woord. We gaan dieper in op het persoonlijk leiderschap, de visie op de markt en economische ontwikkelingen. Tevens vertellen ze hoe ze met Management Drives in aanraking zijn gekomen en wat Management Drives voor het individu, de teams en de organisatie heeft betekend.

  Business Lines Zakelijke dienstverlening brochure
  Download PDF

   

  Wat speelt er op dit moment in de zakelijke dienstverlening sector:

  • Ontwikkelingen vergen een continue afstemming van de bedrijfsvoering
  • Flexibilisering van de arbeidsmarkt
  • Kritische klant die steeds naar onderscheiding zoekt
  • Medewerker als onderscheidend element
  • Standaardisatie en inzet ICT

  Neem contact met ons op voor specifieke vragen over de zakelijke dienstverleningsector door te bellen naar +31 (0)30 63 55 400 of stuur een e-mail naar zakelijkedienstverlening@managementdrives.com.

 • Overheid en semi-overheid
  Net als bij de zakelijke dienstverlening zijn mensen ook bij de overheid van cruciaal belang voor de performance van de organisatie. Kennis, vaardigheden, ervaring, de drijfveren en het boeien en binden van mensen bepalen de performance.

  De maatschappij stelt steeds hogere eisen aan de dienstverlening van de overheid, en tegelijkertijd wil men er steeds minder voor betalen. Dat betekent iets voor de overheid en de mensen die er werken. De overheid is aan het bezuinigen en dezelfde werkzaamheden moeten gedaan worden met minder mensen.

  Hierdoor is het van groot belang dat de medewerkers effectief en efficiënt werken, en de kwaliteit leveren die nodig is. Management Drives helpt door mensen inzicht te krijgen in gedrag en processen. Vanuit dit inzicht is het mogelijk om de performance van mens en organisatie te verbeteren, gebruik makend van de energie van de mensen.

  Business lines Richard Berenschot
  Richard Berenschot, Managing Partner

   Wat speelt er op dit moment in de overheid- en semi-overheidsector:

  • Meer met minder
  • Mondiger en veeleisender burger
  • Samenwerking binnen de overheid
  • Toenemend opportunisme politiek
  • Samenleving verwacht een open en betrokken overheid
  • Flexibilisering overheid

  Neem contact met ons op voor specifieke vragen over de overheidssector door te bellen naar +31 (0)30 63 55 400 of stuur een e-mail naar overheid@managementdrives.com.

 • Onderwijs
  Vanuit een waarderende grondhouding is Management Drives gedreven om een bijdrage te leveren aan de groei en ontwikkeling van mensen binnen onderwijsorganisaties. Wij streven ernaar om een ieder vanuit zijn kracht zijn werk met plezier te laten doen, waardoor individuen, teams en schoolorganisaties optimaal tot bloei komen.

  Wij begeleiden binnen het PO, SO, VO, MBO, ROC, HBO en WO. Zowel Raden van Toezicht, Besturen, Directeuren, leidinggevenden, docenten als leerlingen krijgen inzicht in drijfveren en gedrag m.b.v. Management Drives. Hierdoor ontstaat er een basis voor het effectiever en met name meer bevlogen laten functioneren van het individu, het team en de onderwijsinstelling als geheel. Vanuit de passie voor ontwikkeling streven wij ernaar een optimaal onderwijsklimaat te creëren waarin de beste (leer)opbrengsten behaald worden.

  Het uitgangspunt voor ligt in de MD vragenlijst, speciaal ontwikkeld voor mensen werkzaam binnen het onderwijs. Voor leerlingen in de adolescentiefase hebben wij de MD Junior vragenlijst ontwikkeld, die henzelf, maar ook docenten en ouders, inzicht geeft in de specifieke behoeftes, motivatie en leerstijl van de leerling. Ons productaanbod varieert van drijfverensessies voor teams tot verdiepingsmodules voor teams en ook individuele coaching voor individuen.

  Naast het expertisecentrum voor drijfveren kunt u ook zelf de Management Drives methodiek leren. Wij leiden zowel ZZP-ers als medewerkers in onderwijsinstellingen op om met Management Drives te kunnen werken. Zij zetten MD actief in voor studiekeuzebegeleiding, werving en selectie, het samenstellen van effectief werkende teams, verbetering en ontwikkeling van samenwerking en feedback ect. Door ons gecertificeerde partners betrekken wij actief bij onze dienstverlening. Vanuit een hechte community worden zij gecoacht in verdiepings-methodieken om zodoende het persoonlijk leiderschap van de mensen en de algehele onderwijskwaliteit te verbeteren.

  Business Lines Astrid Oostrom
  Astrid Oostrom,
  Directeur Onderwijs

  Brochure onderwijs

  In onderwijsbrochure laten wij tien managers uit het onderwijsveld hun ervaringen met u delen. Bijvoorbeeld over scholen die de focus hebben kunnen verleggen naar resultaat en efficiëntie; die van bezuinigingen een kans wisten te maken en nu opbrengstgericht aan de slag zijn.

  Business lines Onderwijs brochure
  Download PDF

  Neem contact met ons op voor specifieke vragen over de de onderwijssector door te bellen naar +31 (0)30 63 55 400,  stuur een e-mail naar onderwijs@managementdrives.com. Of ga naar http://www.managementdrives.com/onderwijs

 • Zorg
  Een effectieve en efficiënte verzorging waarbij de cliënt centraal staat, dat is het streven. Veranderingen in de zorgsector gaan zeer snel. Management Drives kent de uitdagingen waar de zorgsector voor staat en het inzicht in drijfveren geeft handvatten aan mensen om te sturen in gedrag.

  Op teamniveau laat Management Drives zien op welke wijze de samenwerking tussen mensen en de performance van een team kan worden verbeterd. Op organisatieniveau helpt Management Drives om een heldere visie op te stellen, realistische targets te
  formuleren en deze met draagvlak ook daadwerkelijk te realiseren.

  Als er een sector is waar de mens cruciaal is voor de performance, dan is het wel de zorg. Ontwikkelen van de mensen is ontwikkelen van de organisatie.

  Business Lines Miranda Langeveld
  Miranda Langeveld,
  Consultant/Trainer

  ZORG BROCHURE

  Brochure Zorg

  In deze brochure laten wij een aantal van onze klanten aan het woord over hun ervaringen met Management Drives. In de testimonials gaan we dieper in op persoonlijke ervaringen, ontwikkelingen die ze waarnemen, hoe ze met Management Drives in aanraking zijn gekomen en wat Management Drives voor Raden van Bestuur, managementteams, artsen, verpleegkundigen en verzorgenden op individueel, team- en organisatieniveau betekent.

  Download PDF

  Wat speelt er op dit moment in de zorgsector:

  • Prestatieinidicatoren in de zorg
  • Patient/client centraal
  • De menselijke maat
  • Patiënten eisen een steeds hogere kwaliteit
  • Toenemende marktwerking
  • Patiënten zijn steeds mondiger

  Neem contact met ons op voor specifieke vragen over de zorgsector door te bellen naar +31 (0)30 63 55 400 of stuur een e-mail naar zorg@managementdrives.com.

 • Not-for-profit
  Er bestaat nog een not-for-profit sector, maar anders dan in het verleden, gaat het ook in deze sector om effectiviteit en efficiency. Al was het maar vanwege het feit dat het hier gaat om gemeenschapsgelden. Ook hier gaat het er om dat mensen gemotiveerd zijn en dat het functioneren effectief en efficiënt is.

  Veel organisaties in de not-for-profit sector hebben de laatste jaren grote veranderingen doorgemaakt, moeten allemaal meer bedrijfseconomisch functioneren en tegelijkertijd taken uitvoeren die een maatschappelijke betekenis kennen.

  Deze tweeledige rol maakt de aansturing en de samenwerking complex. Management Drives helpt om een heldere visie en positionering te realiseren en mensen optimaal te laten samenwerking met oog voor de maatschappelijke belangen.

  Business lines Herma Roelink
  Herma Roelink,
  Consultant/Trainer

   Wat speelt er op dit moment in de not-for-profit sector:

  • Budgetten staan onder druk
  • Focus op een verdere professionalisering van de bedrijsvoering
  • Vergroten van de efficiency en het benutten van kansen in de markt
  • Klant wordt steeds kritischer als het gaat om bestedingen
  • Toenemende marktwerking

  Neem contact met ons op voor specifieke vragen over de not-for-profit sector door te bellen naar +31 (0)30 63 55 400 of stuur een e-mail naar: nonprofit@managementdrives.com.

 • Sport
  Als we aan sport denken, denken we aan mensen. We denken aan onze favoriete sporters, coaches, trainers of sportboegbeelden. Sportmomenten waarin sporters en teams hoge pieken bereiken of door diepe dalen gaan. Vrijwilligers die zich actief inzetten voor clubs en verenigingen. Sport roept emoties op, verbindt, geeft energie en is een motor voor het behalen van meer dan je denkt. Sport daagt uit.

  Als sporter, weet ik wat het is om elkaar beter te maken. Om als team samen te spelen en als team te presteren, ook onder hoge druk. Om door te zetten als je denkt dat het niet meer gaat. Om het samen te doen, dagelijkse discipline te hebben en je te kunnen wegcijferen als dit nodig is. En dat vallen niet erg is, maar dat het gaat om opstaan.

  Management Drives heeft een hart voor sport. Velen van ons hebben actief op hoog niveau gesport, doen dit nog steeds of zijn trouwe supporters van sport.

  Als Management Drives willen we graag bijdragen aan het halen van betere prestaties in de sportsector. We ondersteunen sportteams, sportbestuurders en sporters in diverse sporten.

  Omdat in de sport mensen bepalend zijn, weten we dat het gaat om persoonlijke benadering, persoonlijk maatwerk. Met Management Drives weten we wat spelers energie geeft en hoe we spelers motiveren. Sommigen hebben een duidelijk individueel doel nodig, andere spelers willen juist duidelijkheid over wat zij precies moeten doen om te kunnen excelleren. Management Drives helpt om op de juiste wijze aan te sluiten bij spelers.

  Een topsporter wil het hoogste bereiken. Elke sporter, lid van begeleidingsteam, of bestuurder gaat anders met zijn sport om. Elke sporter heeft een andere wijze van trainen, voorbereiden en uitvoeren. Deze aspecten worden beïnvloed door de drijfveren.

  Waarom reageren sommige sporters anders op druk dan andere? Waar ligt de kracht van de sporter en waar ligt de kracht van een team? Hoe kun je als coach de prestaties van het team en je begeleidingsteam verbeteren? Waarom ontstaan tijdens toptoernooien andere teamdynamieken? Inzicht in de drijfveren van spelers, begeleidingsstaf of bestuurders, geeft inzicht in de wijze waarop je als team tot betere prestaties komt.


  Julie Boezen-Deiters, Senior Consultant Sport 

   

  Management Drives sport

  SPORT EN BEDRIJF BROCHUREBrochure Sport

  Wij hebben een aantal topsporters gevraagd om hun ervaringen met Management Drives met u te delen. Stuk voor stuk prachtige verhalen die voor u een inspiratie kunnen zijn. Als deze brochure uw interesse heeft gewekt om kennis te maken met Management Drives, kom ik graag bij u langs om u te ontmoeten en samen te bekijken wat wij voor u kunnen betekenen.    Download PDF

  Wat speelt er op dit moment in de sportsector:

  • Consument geeft zelf invulling aan sport en wil niet tot de massa behoren
  • Tijd als kostenpost voor consument
  • Wellness: Een gezonde geest in een gezond lichaam
  • Toenemende consumentisme in de sport en bij sportverenigingen
  • Effectiviteit in topsport
  • Inzichten in persoonlijke kracht

  Neem contact met ons op voor specifieke vragen over de sport sector door te bellen naar +31 (0)30 63 55 400 of stuur een e-mail naar sport@managementdrives.com.