Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes van Management Drives Holding B.V., ter zake van alle diensten die Management Drives Holding B.V. verricht dan wel aanbiedt en alle overeenkomsten welke tot stand komen of zullen komen tussen Management Drives Holding B.V. en een wederpartij.
 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover deze afwijkingen schriftelijk zijn overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of nietig wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen betrokken partijen in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 • Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van deze algemene voorwaarden dan wel de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.
 • Toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Daar waar in deze algemene voorwaarden opdrachtgever wordt genoemd geldt de bepaling in gelijke mate voor een licentienemer.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

 • Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat deze door Management Drives Holding B.V. schriftelijk zijn bevestigd.
 • Alle opdrachten van opdrachtgevers beschouwt Management Drives Holding B.V. als uitsluitend aan haar gegeven. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Het bepaalde in artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en in artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor alle gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
 • Alle offertes, waaronder tevens begrepen alle aanbiedingen, zijn vrijblijvend, tenzij dit in de offerte schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Offertes zijn geldig gedurende een periode van 30 dagen, tenzij zulks uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • Offertes van Management Drives Holding B.V. zijn gebaseerd op de informatie die ten tijde van het uitbrengen door opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever zal daarbij naar beste weten alle essentiële informatie voor de uitvoering van de opdracht dienen te verstrekken.

Artikel 3: Leveringstermijnen

 • Alle termijnen voor levering van diensten worden door Management Drives Holding B.V. naar beste weten en vermogen vastgesteld op grond van de gegevens die bij het uitbrengen van een offerte of bij het sluiten van de overeenkomst aan Management Drives Holding B.V. bekend waren of konden worden voorzien. Deze termijnen voor levering zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
 • De enkele overschrijding van de termijn van levering brengt Management Drives Holding B.V. niet in verzuim. Management Drives Holding B.V. is niet gebonden aan leveringstermijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden niet of niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal Management Drives Holding B.V. dit zo spoedig mogelijk melden aan opdrachtgever en zullen partijen dienaangaande in overleg treden.

Artikel 4: Prijs en betaling

 • Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 • De prijzen voor dienstverlening zijn exclusief reis- en verblijfkosten tenzij zulks uitdrukkelijk in de aanbieding of de overeenkomst is vermeld.
 • Declaraties zullen door Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de in de offerte respectievelijk op de factuur vermelde betalingscondities. Indien geen specifieke condities zijn vermeld geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichting te verrekenen met enigerlei vordering van Opdrachtgever op Opdrachtnemer, uit welke hoofde dan ook.
 • Indien opdrachtgever een verschuldigd bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, zal opdrachtgever zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot volledige vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdend met de inning van deze vordering of de rechtsuitoefening anderszins.
 • Indien opdrachtgever een verschuldigd bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, kan Management Drives Holding B.V., nadat opdrachtgever daarvan in kennis is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever opschorten. Management Drives Holding B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.
 • Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever naar uitsluitend oordeel van Management Drives Holding B.V. daartoe aanleiding geeft zal opdrachtgever op verzoek van Management Drives Holding B.V. ter zake van de betaling van de in het vooruitzicht gestelde vergoeding(en) zekerheid verstrekken.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om tussentijds tarieven en prijzen aan te passen indien zij als gevolg van algemeen geldende overheidsmaatregelen wordt geconfronteerd met wijziging in haar kostenstructuur. In dit geval zullen de aangepaste tarieven en prijzen vanaf het moment van wijziging bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 • Management Drives Holding B.V. is bevoegd eenmaal per jaar de tarieven die zijn overeengekomen en in rekening worden gebracht aan te passen op basis van de ontwikkeling van het indexcijfer CAO lonen voor zakelijke dienstverlening zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Verhoging vindt niet plaats dan na voorafgaand overleg met opdrachtgever.

Artikel 5: Geheimhouding

 • Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle bedrijfsgegevens alsmede van alle andere gegevens waarvan men het vertrouwelijke karakter kende of had behoren te onderkennen.
 • Partijen staan in voor de nakoming van deze verplichting tot geheimhouding door de eigen medewerkers. Indien zulks een bijzondere geheimhoudingsverklaring vergt werken partijen daaraan mee.
 • De persoon die de online vragenlijst heeft ingevuld (de ‘deelnemer’) is eigenaar van de gegevens en het profiel. Hij/zij kan beslissen dit profiel te delen met derden of om verwijdering van de gegevens uit de database van MD te verzoeken. Dit verwijderingsverzoek dient schriftelijk ingediend te worden. MD zal aan dit verzoek voldoen zonder anderen dan de persoon zelf daarvan in kennis te stellen.
 • Gezien het karakter van de dienstverlening kan MD wel garanderen dat een profiel op schriftelijk verzoek door de deelnemer uit het online systeem verwijderd kan worden, echter eenmaal gemaakte en (door MD, een partner, derden of de persoon zelf) verspreide profielen (zoals op print, pdf, MDP of ander medium) kunnen niet worden teruggehaald om vernietigd te worden.

Artikel 6: Intellectuele eigendom

 • De rechten van intellectuele eigendom op alle ingevolge de uitvoering van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde offertes, analyses, modellen, ontwerpen, methodieken en rapporten alsmede het voorbereidende materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Management Drives Holding B.V.
 • Management Drives Holding B.V. vrijwaart opdrachtgever tegen elke rechtsvordering van derden wegens vermeende inbreuk op rechten van intellectuele eigendom van derden. Deze vrijwaring geldt slechts indien en voor zover door Opdrachtgever geen wijzigingen zijn aangebracht aan het materiaal, als bedoeld in het eerste lid, en de vrijwaring terstond na de melding van de vermeende inbreuk aan Management Drives Holding BV kenbaar wordt gemaakt. Opdrachtgever zal in geval van een vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten aan Management Drives Holding BV medewerking verlenen bij het voeren van verweer.

Artikel 7: Wijziging van de overeenkomst

 • Wijziging van de overeenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Indien de wijziging van de overeenkomst of de aanvulling daarop leidt tot meerwerk zal Management Drives Holding B.V. naar beste vermogen een begroting van de meerkosten verstrekken. Opdrachtgever beslist tijdig over de voorgelegde meerkosten in ieder geval voordat de wijziging van de overeenkomst wordt geëffectueerd. Indien de wijziging van de opdracht noopt tot aanpassing van de tijdsplanning stemt opdrachtgever hiermee in.

Artikel 8: Inzet van medewerkers

 • Management Drives Holding B.V. is na overleg met opdrachtgever gerechtigd om medewerkers die voor de uitvoering van de opdracht zijn ingezet te vervangen door andere medewerkers.
 • Management Drives Holding B.V. staat er voor in, dat de deskundigheid van de medewerker die ter vervanging wordt aangeboden van een kwalitatief gelijk of hoger niveau is dan het niveau van de medewerker die wordt vervangen. Partijen kunnen in overleg hiervan afwijken.
 • Management Drives Holding B.V. kan -gelet op zijn bedrijfsfilosofie- naast de medewerker die ten behoeve van opdrachtgever is ingezet andere medewerkers inzetten indien de specifieke expertise van deze medewerkers een meerwaarde heeft bij de uitvoering van de opdracht. Inzet van bedoelde medewerkers vindt plaats in overleg met opdrachtgever.
 • Ook indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaald persoon, zal Management Drives Holding B.V. steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties. Een dergelijke vervanging vindt niet plaats dan na overleg met opdrachtgever.

Artikel 9: Verplichtingen

 • Management Drives Holding B.V. zal zich naar beste vermogen inspannen de opdracht met zorg uit te voeren waarbij zoveel mogelijk wordt gewerkt overeenkomstig de met opdrachtgever vastgestelde afspraken en procedures.
 • Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Management Drives Holding B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs begrijpt of behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Management Drives Holding B.V. ter beschikking worden gesteld. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking zijn gesteld, heeft Management Drives Holding B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 • Management Drives Holding B.V. pleegt jegens opdrachtgever slechts wanprestatie indien Management Drives Holding B.V. bij de uitvoering van de opdracht tekortschiet op een wijze die een goed, met normale vakkennis uitgeruste en zorgvuldig handelend vakgenoot had kunnen en had moeten vermijden, een en ander uitsluitend nadat zij door opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld waarbij een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te herstellen.
 • Management Drives Holding B.V. is niet aansprakelijk voor de uitkomsten van de door haar gegeven analyses dan wel voor enige gevolgtrekking casu quo besluitvorming die op basis van de gegeven analyses plaatsvindt.
 • De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht wordt beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Management Drives Holding B.V. voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht van opdrachtgever heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd hebben dan zes maanden geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Management Drives Holding B.V. voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht over de laatste zes maanden voorafgaand aan de tekortkoming van opdrachtgever heeft ontvangen.
 • Management Drives Holding B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is veroorzaakt doordat Management Drives Holding B.V. is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 • Management Drives Holding B.V. is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van opdrachtgever, hieronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie van de activiteiten binnen de organisatie van opdrachtgever, welke het gevolg is van of op andere wijze verband houdt met een tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden door Management Drives Holding B.V..
 • Indien door of in verband met de uitvoering van de opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Management Drives Holding B.V. aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Management Drives Holding B.V. afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (avb) aanspraak geeft met inbegrip van het mogelijke eigen risico dat Management Drives Holding B.V. in verband met die verzekering draagt.
 • Opdrachtgever vrijwaart Management Drives Holding B.V. tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor opdrachtgever verricht.

Artikel 11: Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien dan wel onvoorzien, waarop Management Drives Holding B.V. geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Management Drives Holding B.V. redelijkerwijs niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen en personeelsgebrek in de organisatie van opdrachtgever worden daaronder begrepen.
 • Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Management Drives Holding B.V. niet mogelijk is langer duurt dan 60 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst van opdracht schriftelijk te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot het betalen van schadevergoeding bestaat.
 • Indien Management Drives Holding B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. het uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 12: Beëindiging

 • In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst van opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn schriftelijk te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten op schadevergoeding.
 • Het is opdrachtgever niet toegestaan de overeenkomst te ontbinden louter op basis van overschrijding van een vastgestelde tijdsplanning noch in geval Management Drives Holding B.V. tekort komt in de nakoming van de overeenkomst en hem geen redelijke termijn is geboden voor herstel.

Artikel 13: Toepasselijk recht en forumkeuze

 • Deze overeenkomst wordt volledig beheerst door Nederlands recht.
 • Geschillen die tussen opdrachtgever en Management Drives Holding B.V. mochten ontstaan over de (uitvoering van de) opdracht dan wel de interpretatie van deze algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.
 • Een geschil is aanwezig, indien één van beide partijen dit stelt.

Overeenkomst van opdracht

De in dit gedeelte van de algemene voorwaarden vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Management Drives Holding B.V. en wederpartij een overeenkomst van opdracht zijn aangegaan.

Artikel 14

 • Management Drives Holding B.V. zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met wederpartij vastgelegde afspraken en procedures.
 • Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Management Drives Holding B.V. gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is Management Drives Holding B.V. gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdig en verantwoord gegeven aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen. Management Drives Holding B.V. is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, vindt wijziging van de overeenkomst of aanvulling daarop plaats zoals omschreven in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.
 • Indien Management Drives Holding op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Management Drives Holding B.V. worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Management Drives Holding B.V.
 • Opdrachtgever aanvaardt, dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in het vorige lid het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van opdrachtgever en Management Drives Holding B.V. kunnen worden beïnvloed.
 • Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Management Drives Holding B.V. opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Opleidingen, cursusses en/of trainingen

De in dit gedeelte van de algemene voorwaarden vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Management Drives Holding B.V. en wederpartij een overeenkomst tot het verzorgen van opleidingen, cursussen of trainingen is aangegaan.

Artikel 15

 • Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Management Drives Holding B.V. aanleiding geeft, is Management Drives Holding B.V. gerechtigd een opleiding, cursus of training te combineren met één of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.
 • Management Drives Holding is gerechtigd geplande data voor opleidingen, cursussen en trainingen tot 14 dagen voor het desbetreffende evenement te wijzigen. Een dergelijke wijziging vindt plaats na voorafgaande kennisgeving aan de deelnemers.
 • Bij annulering door de deelnemer van een opleiding, cursus of training meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt € 125,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt 50% van de cursuskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt 80% van de cursuskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur of na aanvang van de opleiding of training of bij het niet verschijnen zonder afmelding worden de volledige cursuskosten in rekening gebracht. In alle gevallen mag – na overleg met MD – een vervanger met dezelfde opleidingsbehoefte worden gestuurd.
 • In afwijking van het bepaalde in het derde lid worden bij een maatwerkopleiding de redelijke kosten voor de ontwikkeling van de opleiding vergoed door opdrachtgever dan wel de deelnemer aan Management Drives Holding BV.

Afname van online testen en bestellingen in de webshop

De in dit gedeelte van de algemene voorwaarden vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Management Drives Holding B.V. en wederpartij een overeenkomst via de online webshop is aangegaan en/of de Management Drives vragenlijst online heeft besteld.

 • Door het inloggen in het online systeem, het plaatsen van een bestelling van een online test of via de webshop geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Management Drives Holding B.V. behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 • Levering van bestellingen via de webshop vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 • De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Management Drives Holding B.V.) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Management Drives Holding B.V.. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Management Drives Holding B.V. schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 • Indien klachten van de afnemer door Management Drives Holding B.V. gegrond worden bevonden, zal Management Drives Holding B.V. naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Management Drives Holding B.V. en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Management Drives Holding B.V. gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Management Drives Holding B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 • Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Management Drives Holding B.V. in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld.
 • Profielen van deelnemers zijn drie jaar geldig, gemeten na datum van invulling door de deelnemer. Na drie jaar zijn de gegevens nog wel benaderbaar maar zal via een extra aanduiding op de print of de viewer duidelijk worden gemaakt dat de houdbaarheidsdatum van het profiel verstreken is.